نادي التجارة و الصناعة الجزائري الإسباني
Circulo de Comercio e Industria Argelino-Español
Cercle de Commerce et d'Industrie Algéro-Espagnol

logo

[Vidéo] Passage du président M. Djamal-Eddine BOU ABDALLAH à « L’invite de la rédaction » Radio Alger Chaîne III

16 juin 2020
Djamal-Eddine Bou Abdallah